Integritetspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter

Wing Plast tillverkar och handlar med medicintekniska produkter för sjukvården samt tillhandahåller tjänster förknippade därmed.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Wing Plast används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom företaget sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling som Wing Plast är personuppgiftsansvarig för

Wing Plast är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dina uppgifter behandlas till exempel när du:

 • beställer våra produkter
 • får inloggningsuppgifter och blir användare av Wing Plasts tjänster
 • kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, mail eller hemsidan
 • kontaktar oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler
 • besöker vår hemsida och accepterar cookies
 • besöker eller kommunicerar med oss eller andra via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, LinkedIn och Instagram).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till Wing Plasts produkter eller tjänster.

De uppgifter som samlas in om dig är till exempel namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av våra tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer behandlas.

Vidare kan Wing Plast komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Wing Plast via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som vi anordnar.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Wing Plast komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Wing Plast har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Wing Plasts rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Wing Plast behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, samt telefon avseende Wing Plasts varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på hemsidan
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Wing Plast behandlar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder:

 • Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice.
 • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Wing Plast behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • I vissa fall kan Wing Plast ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Wing Plast kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Wing Plasts rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Wing Plast kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till samarbetspartners samt leverantörer av transport- och kommunikationstjänster.

Wing Plast kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Tredje part som Wing Plast lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Wing Plasts tjänster och produkter.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Wing Plast om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Wing Plast rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Rätt till information

Wing Plast ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Wing Plast ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Wing Plast på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Wing Plast kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du inte vill att Wing Plast behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@wingplast.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Ändring av denna integritetspolicy

Wing Plast kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Wing Plast AB Nitgatan 11 333 33 Smålandsstenar

info@wingplast.se

Ladda ner Integritetspolicy i PDF format.